Cột đồng trụ đá 013
Cột đồng trụ đá 013

Cột đồng trụ đá 013

Cột đồng trụ đá 012
Cột đồng trụ đá 012

Cột đồng trụ đá 012

Cột đồng trụ đá 011
Cột đồng trụ đá 011

Cột đồng trụ đá 011

Cột đồng trụ đá 010
Cột đồng trụ đá 010

Cột đồng trụ đá 010

Cột đồng trụ đá 009
Cột đồng trụ đá 009

Cột đồng trụ đá 009

Cột đồng trụ đá 008
Cột đồng trụ đá 008

Cột đồng trụ đá 008

Cột đồng trụ đá 007
Cột đồng trụ đá 007

Cột đồng trụ đá 007

Cột đồng trụ đá 006
Cột đồng trụ đá 006

Cột đồng trụ đá 006

Cột đồng trụ đá 005
Cột đồng trụ đá 005

Cột đồng trụ đá 005

Cột đồng trụ đá 004
Cột đồng trụ đá 004

Cột đồng trụ đá 004

Cột đồng trụ đá 003
Cột đồng trụ đá 003

Cột đồng trụ đá 003

Cột đồng trụ đá 002
Cột đồng trụ đá 002

Cột đồng trụ đá 002

Cột đồng trụ đá 001
Cột đồng trụ đá 001

Cột đồng trụ đá 001