Chân tảng đá kê cột trụ nhà CTD 050 - Mộ đá đẹp Ninh Bình