Chân tảng đá kê cột gỗ CTD 051 - Mộ đá đẹp Ninh Bình