Lư đỉnh hương nhà thờ họ đá LHD 054 - Mộ đá đẹp Ninh Bình