Lư đỉnh hương đá trắng LHD 060 - Mộ đá đẹp Ninh Bình