Cấu tạo và kích thước mộ bành đá – Mộ đá tam sơn không mái