Cây hương ngoài trời – Kích thước cây hương đá thờ thiên địa theo Lỗ Ban