cây hương miếu thờ đá lắp tại An Giang
cây hương miếu thờ đá lắp tại An Giang

Cây hương miếu thờ đá An Giang

Cây hương ngoài trời – Kích thước cây hương đá thờ thiên địa theo Lỗ Ban