Lư hương đá 017
Lư hương đá 017

Đỉnh hương bằng đá 017

Lư hương đá 016
Lư hương đá 016

Đỉnh hương đá 016

Lư hương đá 015
Lư hương đá 015

Lư hương đá 015

Lư hương đá 014
Lư hương đá 014

Lư hương đá 014

Lư hương đá 013
Lư hương đá 013

Lư hương đá 013

Lư hương đá 012
Lư hương đá 012

Lư hương đá 012

Lư hương đá 011
Lư hương đá 011

Lư hương đá 011

Lư hương đá 010
Lư hương đá 010

Lư hương đá 010

Lư hương đá 009
Lư hương đá 009

Lư hương đá 009

Lư hương đá 008
Lư hương đá 008

Lư hương đá 008

Lư hương đá 007
Lư hương đá 007

Lư hương đá 007

Lư hương đá 006
Lư hương đá 006

Lư hương đá 006

Lư hương đá 005
Lư hương đá 005

Lư hương đá 005

Lư hương đá 004
Lư hương đá 004

Lư hương đá 004

Lư hương đá 003
Lư hương đá 003

Lư hương đá 003

Lư hương đá 002
Lư hương đá 002

Lư hương đá 002

Lư hương đá 001
Lư hương đá 001

Lư hương đá 001