Đá bậc thềm tam cấp 010
Đá bậc thềm tam cấp 010

Đá bậc thềm tam cấp 010

Đá bậc thềm tam cấp 009
Đá bậc thềm tam cấp 009

Đá bậc thềm tam cấp 009

Đá bậc thềm tam cấp 006
Đá bậc thềm tam cấp 006

Đá bậc thềm tam cấp 008

Đá bậc thềm tam cấp 008
Đá bậc thềm tam cấp 008

Đá bậc thềm tam cấp 007

Đá bậc thềm tam cấp 007
Đá bậc thềm tam cấp 007

Đá bậc thềm tam cấp 006

Đá bậc thềm tam cấp 005
Đá bậc thềm tam cấp 005

Đá bậc thềm tam cấp 005

Đá bậc thềm tam cấp 004
Đá bậc thềm tam cấp 004

Đá bậc thềm tam cấp 004

Đá bậc thềm tam cấp 003
Đá bậc thềm tam cấp 003

Đá bậc thềm tam cấp 003

Đá bậc thềm tam cấp 002
Đá bậc thềm tam cấp 002

Đá bậc thềm tam cấp 002

Đá bậc thềm tam cấp 001
Đá bậc thềm tam cấp 001

Đá bậc thềm tam cấp 001