Chân tảng đá 009
Chân tảng đá 009

Chân tảng đá 009

Chân tảng đá 008
Chân tảng đá 008

Chân tảng đá 008

Chân tảng đá 007
Chân tảng đá 007

Chân tảng đá 007

Chân tảng đá 006
Chân tảng đá 006

Chân tảng đá 006

Chân tảng đá 005
Chân tảng đá 005

Chân tảng đá 005

Chân tảng đá 004
Chân tảng đá 004

Chân tảng đá 004

Chân tảng đá 003
Chân tảng đá 003

Chân tảng đá 003

Chân tảng đá 002
Chân tảng đá 002

Chân tảng đá 002

Chân tảng đá 001
Chân tảng đá 001

Chân tảng đá 001