Mộ đạo thiên chúa giáo MCG 057 - Mộ đá đẹp Ninh Bình