Mộ đạo công giáo đá xanh MCG 058 - Mộ đá đẹp Ninh Bình