Lư đỉnh hương đá trắng LHD 061 - Mộ đá đẹp Ninh Bình