Cuốn thư bình phong tắc môn đá nhà thờ 048 - Mộ đá đẹp Ninh Bình