Cuốn thư bình phong tắc môn đá nhà thờ 047 - Mộ đá đẹp Ninh Bình