Cuốn thư bình phong đá nhà thờ 049 - Mộ đá đẹp Ninh Bình