Chân tảng đá kê cột nhà thờ 039 - Mộ đá đẹp Ninh Bình