Cây hương miếu thờ đá CHD 055 - Mộ đá đẹp Ninh Bình