Cây hương miếu thờ đá CHD 053 - Mộ đá đẹp Ninh Bình