Cây hương đá 007

Cây hương bằng đá 006

Cây hương đá 005

Cây hương đá 004

Cây hương đá 003

Chân tảng đá 020
Chân tảng đá 020

Chân tảng đá 020

Chân tảng đá 019
Chân tảng đá 019

Chân tảng đá 019

Chân tảng đá 018
Chân tảng đá 018

Chân tảng đá 018

Mộ đá tháp 009
Mộ đá tháp 009

Mộ đá tháp 009

Mộ đá tháp 008
Mộ đá tháp 008

Mộ đá tháp 008

Mộ đá tháp 007
Mộ đá tháp 007

Mộ đá tháp 007

Mộ đá tháp 006

Mộ tháp đá 005

Mộ đá bát giác 008
Mộ đá bát giác 008

Mộ bát giác đá 008

Mộ lục lăng đá 004

Mộ lục lăng đá 003

Mộ đá công giáo 019
Mộ đá công giáo 019

Mộ đá công giáo 019

Mộ đá công giáo 018
Mộ đá công giáo 018

Mộ đá công giáo 018

Mộ đá tròn 013
Mộ đá tròn 013

Mộ đá tròn 013

Mộ đá ba mái 020
Mộ đá ba mái 020

Mộ đá ba mái 020