Mộ đá một mái một đao

Mộ một mái đá 006

http://damyngheninhbinh.com/wp-content/uploads/Mo-mot-mai-da-006.jpg

Mộ đá một mái 006